zamknij
Możesz zacząć pisać.
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone tutaj.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Labona s.r.o.

Celem niniejszego dokumentu jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej tylko „RODO”) oraz ustawą nr 110/2019 Dz.U. (Sb.) o przetwarzaniu danych osobowych z późniejszymi zmianami (dalej tylko „Ustawa”) oraz innymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, zapewnić Ci pełne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w szczególności, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, kto i w jaki sposób będzie przetwarzał Twoje dane osobowe oraz komu Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione, a także o prawie dostępu do Twoich danych osobowych, o prawie do sprostowania Twoich danych osobowych oraz dalszych Twoich prawach zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa;

Dokument ten jest publicznie dostępny na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.labona.pl

1.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Kto będzie przetwarzał Twoje dane osobowe?

1.1. Jesteśmy firmą handlową Labona s.r.o., z siedzibą pod adresem Palackého nám. nr 152, 665 01 Rosice, Regon: 03898881, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Brnie, sekcja C, wkładka 87305, i jako administrator przetwarzamy Twoje dane osobowe (dalej tylko „Administrator” lub „my”).

1.2. Nasze dane kontaktowe:

       Adres korespondencyjny: ul. Królewska 65a/1, 30-081 Kraków
       Adres poczty elektronicznej: info@labona.pl
       Telefon: +48 22 483 53 80.

2.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

2.1. Twoje dane osobowe są u nas całkowicie bezpieczne. W Twoim interesie, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobne i różnej intensywności ważne ryzyka dla Twoich praw i wolności, podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w szczególności środki, które zapobiegają nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do Twoich danych osobowych, ich zmianie, zniszczeniu, utracie, nieuprawnionemu przekazaniu, nieuprawnionemu przetwarzaniu, a także innym nadużyciom danych osobowych. Przede wszystkim stosujemy następujące zabezpieczenia: komunikacja szyfrowana, bezpieczne środowisko do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe w postaci fizycznej, przechowywanie za pomocą unikalnych haseł, stosowanie oficjalnych programów antywirusowych, wiązanie poufnością pracowników, zarządzanie dostępami użytkowników, stosowanie certyfikatu SSL w celu ochrony transferu danych między przeglądarką odwiedzającą witrynę a witryną, skonfigurowany system zarządzania praw i ról, Twoje dane logowania są zahaszowane, a wszystkie dane są przechowywane tylko na serwerach w zabezpieczonych centrach

Twoje dane osobowe są zatem u nas pod stałą kontrolą, zarówno elektroniczną, jak i fizyczną. Ponadto, zabezpieczenie Twoich danych osobowych regularnie aktualizujemy i nieustannie udoskonalamy.

2.2. Przetwarzamy dane osobowe automatycznie i ręcznie; do przetwarzania danych osobowych nie dochodzi na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

2.3. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie zasadami wypływającymi z RODO:

   • legalność, rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych,
   • celowe ograniczenie – dane osobowe zbieramy tylko w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
   • minimalizacja danych – zachowujemy adekwatność, stosowność oraz ograniczamy przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym zakresie w stosunku do celu ich przetwarzania,
   • dokładność i aktualność – podejmujemy wszelkie uzasadnione działania, aby zapewnić regularną aktualizację lub poprawianie Twoich danych osobowych,
   • ograniczone przechowywanie – dane osobowe przechowujemy tylko przez czas niezbędny dla określonego celu, w jakim przetwarzane są Twoje dane osobowe,
   • integralność i poufność – Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zapewniający ich właściwe bezpieczeństwo, w tym ochronę za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
   • odpowiedzialność – do ochrony Twoich danych osobowych podchodzimy w sposób odpowiedzialny.
3.
KATEGORIE I ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH – Jakie dane osobowe przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy?

3.1. Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, możemy zbierać pewne informacje o Tobie, jak np. Twój adres IP, dat i godzinę dostępu do naszej strony internetowej, informacje o Twojej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub ustawieniach Twojego języka. Możemy również przetwarzać dane o Twoim zachowaniu w ramach naszego e-sklepu, tzn. np. jakie produkty przeglądasz w naszym e-sklepie lub które z naszych ofert Cię zainteresowały. Z informacji o Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej wywodzimy dalsze informacje o Tobie, aby móc Ci pokazać oferty dostosowane do Twoich potrzeb, a w przyszłości móc nasze strony internetowe dalej ulepszać, ale dane te ze względu na Twoją maksymalną prywatność są anonimowe i dlatego ich nawet sami nie potrafimy przypisać do konkretnej osoby.


Dane osobowe przetwarzamy w związku z odpowiednią podstawą prawną i ze względu na cel przetwarzania w przypadku klientów, którym świadczymy nasze usługi i towary, a to w następujących kategoriach:

   • dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, stopień akademicki, firma handlowa, Regon, NIP, adres stałego zamieszkania, adres siedziby, podpis;
   • dane kontaktowe – adres korespondencyjny, adres e-mailowy, numer telefonu – telefon stacjonarny, telefon komórkowy;
   • dane opisowe – numer rachunku bankowego, dane o świadczonych usługach i towarach wraz z historią (rodzaj i specyfikacja usługi/towarów, wielkość świadczonych usług/towarów i ich cena, informacje o dyscyplinie regulowania zobowiązań płatniczych, informacje o dokonanych płatnościach);
   • dane z komunikacji między nami a klientem - komunikacja elektroniczna;
   • pozostałe – identyfikatory sieciowe (adres IP, identyfikatory plików cookie itp.), położenie geograficzne, zachowanie podmiotu na stronie internetowej.

3.2. Twoje dane osobowe uzyskujemy:

   • bezpośrednio od osób, których dane dotyczą,
   • z rejestrów publicznych.
4.
CEL I POWODY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - W jakich celach i na podstawie jakiego upoważnienia przetwarzamy Twoje dane osobowe?

4.1. Twoje dane osobowe zawsze przetwarzamy wyłącznie z wyraźnie i ściśle określonych prawnie uzasadnionych celów, które wynikają z wykonywania naszej działalności. Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu realizacji stosunku handlowego (aby prawidłowo zrealizować i dostarczyć Twoje zamówienie lub świadczyć zamówione usługi, potrzebne nam są Twoje dane osobowe; potrzebne nam są również do rozwiązania jakiegokolwiek problemu, który może się pojawić w tej sprawie), ale również, aby dbać o Ciebie jako klienta (jeśli się zwrócisz do nas z jakimś pytaniem/problemem, aby móc na nie odpowiedzieć, albo je rozwiązać musimy przetwarzać Twoje dane osobowe) lub, aby korzystać z konta użytkownika w ramach naszego e -sklepu.

4.2. Niektóre z Twoich danych osobowych przetwarzamy również dla potrzeb prowadzonych przez nas działań marketingowych – więcej na ten temat dowiesz się w poniższej części niniejszego dokumentu zatytułowanej „Zewnętrzne systemy reklamowe, pliki cookie”.

4.3. Twoje kontaktowe dane osobowe wykorzystujemy również do wysyłania wiadomości handlowych, dotyczących wyłącznie naszych własnych usług. Chodzi przede wszystkim o produkty i usługi podobne do tych, które już dla Ciebie świadczyliśmy. W celu wysyłania wiadomości handlowych przetwarzamy Twoje kontaktowe dane osobowe przede wszystkim na podstawie Twojej zgody. Jeżeli nie wyrazisz zgody, a jeśli jesteś naszym klientem, możemy wysłać do Ciebie wiadomość handlową bez wyrażenia zgody, ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes (na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać dane osobowe naszych klientów w celu marketingu bezpośredniego zgodnie z RODO). Wysyłając informacje handlowe, przestrzegamy ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności postanowienia § 7 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w obowiązującym brzmieniu. W każdym przypadku obowiązuje, że możesz tę naszą działalność marketingową zakazać, kontaktując się z nami za pośrednictwem powyższych danych kontaktowych lub korzystając z tego formularza kontaktowego i informując nas o tym fakcie.

4.4. Twoje dane osobowe przetwarzamy konkretnie w oparciu o następujące podstawy prawne:

   • podstawą prawną jest wykonanie zawartej umowy (artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO) – na podstawie tej podstawy prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do realizacji działań podjętych przed zawarciem umowy; np. zawarcie umowy kupna, a następnie w celu realizacji zamówionych usług/towarów, co obejmuje w szczególności przyjęcie zamówienia, późniejszą komunikację z klientem, realizację umowy, wystawienie faktury itp.;
   • podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego (artykuł 6 ustęp 1 litera c) RODO) – na podstawie tej podstawy prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli na nas nakłada taki obowiązek przepis prawa: np. prowadzenie ewidencji księgowej i podatkowej, wystawianie faktur itp.;
   • podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes (artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO) – na podstawie tej podstawy prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli przemawia za tym nasz prawnie uzasadniony interes, przy czym niezbędne jest w tym kierunku uwzględnić następujące czynności: dochodzenie naszych roszczeń prawnych wobec Ciebie jako klienta i odwrotnie, w celu kontroli organów władzy publicznej, wewnętrzne procesy administracyjne, działania w zakresie marketingu bezpośredniego - w szczególności wysyłania informacji handlowych, cookie, wykorzystania przez Ciebie formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych i późniejsza komunikacja z Tobą itp;
   • podstawą prawną jest Twoja zgoda (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO) – na podstawie tej podstawy prawnej w określonych przypadkach przetwarzamy Twoje kontaktowe dane osobowe w celu przesyłania naszych informacji handlowych.
5.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

5.1 Twoje dane osobowe przetwarzamy przez cały czas trwania stosunku umownego między nami. 

5.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Twojej zgody, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat lub do czasu odwołania takiej zgody.

5.3. Dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, ewent. do spełnienia naszych zobowiązań, niezależnie, czy obowiązki te wynikają z umowy między nami, czy z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, musimy przetwarzać bez względu na Twoją zgodę przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa lub zgodnie z nimi (np. w przypadku dokumentów podatkowych okres ten wynosi co najmniej 10 lat).

5.4. Określając czas przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty przetwarzania, a także Twoje interesy, ewent. uzasadnione interesy osób trzecich, w szczególności, aby Twoje dane osobowe były przechowywanie tylko tak długo, jak jest to bezwzględnie konieczne.

6.
ODBIORCY I PRZETWARZAJĄCY DANYCH OSOBOWYCH - Komu dalej przekazujemy Twoje dane osobowe?

6.1. Twoje dane osobowe udostępniamy naszym pracownikom, którzy podczas przetwarzania danych osobowych kierują się wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także postępują zgodnie z obowiązującymi zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych, które są określone przez przepisy wewnętrzne.

6.2. Przez nas przetwarzane dane osobowe przekazujemy w szczególności następującym odbiorcom:

   • organom władzy publicznej i innym podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazywać dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (np. organy administracyjne, sądy, organy ścigania, egzekutorzy, notariusze, poszczególne ministerstwa Republiki Czeskiej, organy celne itp.),
   • innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony naszych praw (np. zakłady ubezpieczeń przy dochodzeniu roszczeń ubezpieczeniowych, sądy, syndycy masy upadłościowej, egzekutorzy itp.),
   • dostawcom usług niezbędnych do naszej działalności (w szczególności dostawcy usług prawnych i usług księgowych, firmy transportowe – w celu dostarczenia zamówionego towaru klientowi itp.). 

6.3. Aktualną listę podmiotów przetwarzających, którym możemy przekazywać Twoje dane osobowe, znajdziesz TUTAJ.

6.4. Odbiorcy danych osobowych wymienieni w poprzednim punkcie udzielają gwarancji do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, aby konkretne przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi właściwych obowiązujących przepisów prawa Republiki Czeskiej oraz prawa UE regulujących ochronę danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez tych odbiorców nie jest regulowane żadnym przepisem prawa lub innym aktem prawnym UE lub państwa członkowskiego, z odbiorcą danych osobowych zawierana jest umowa o przetwarzaniu danych osobowych, która reguluje prawa i obowiązki stron (nas, jako Administratora i przetwarzającego) podczas przetwarzania danych osobowych.

6.5. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. krajów spoza UE) bądź organizacji międzynarodowej.

7.
ZEWNĘTRZNE SYSTEMY REKLAMOWE, PLIKI COOKIE, OPINIO

7.1. Nasza strona internetowa, dostępna pod adresem: https://www.labona.pl/ využívají pro svou činnost technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Rovněž využíváme reklamní systém společnosti Google (Google AdWords). Prostřednictvím tohoto online systému je možné zobrazovat inzerenty v placených výsledcích vyhledávání. Webové stránky dále používají službu Google Analytics a případně i další služby poskytované zejména společnostmi Google, Inc., Facebook Inc. nebo Automattic Inc. (dále spolu jako „jiné společnosti“).

7.2. Nasze strony internetowe, dostępne pod adresem: https://www.labona.pl/, wykorzystują do swojej działalności tzw. „cookies”. Chodzi o pliki tekstowe, które służą do pomiaru odwiedzania strony www.labona.pl, aby dostosować przedstawianie witryny i ukierunkować reklamy. Te pliki cookie wysyła konkretnie odwiedzana strona do przeglądarki odwiedzającego stron internetowych i pozwala zapisać informacje o wizycie, rozpoznać urządzenie odwiedzającego strony internetowej itp.

7.3. Nasze strony internetowe wykorzystują relacyjne (tymczasowe) pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zakończeniu przeglądania interfejsu internetowego. Korzystają również z trwałych plików cookie, które pozostają w Twoim urządzeniu do czasu wygaśnięcia ich okresu ważności lub do czasu ich usunięcia.

7.4 Pliki cookie używane przez nasze strony internetowe są albo plikami cookie pierwszej strony lub plikami cookie osób trzecich.

   • Pliki cookie pierwszej strony – te pliki cookie są przyporządkowane do domeny naszej strony internetowej. Chodzi o niezbędne pliki cookie oraz pliki cookie wydajności. Mogą być tymczasowe lub stałe.
   • Pliki cookie osób trzecich – te pliki cookie są przypisane do innej domeny niż domena naszych stron internetowych, nawet jeżeli znajdujesz się na naszych stronach internetowych. Te pliki cookie pozwalają nam analizować nasze strony internetowe i wyświetlać spersonalizowane reklamy. Są to funkcjonalne pliki cookie oraz ukierunkowane i reklamowe pliki cookie.

7.5. Określone rodzaje używanych plików cookie i ich cel:

   • Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie umożliwiają nawigację w interfejsie internetowym i korzystanie z podstawowych funkcji. Te pliki cookie w żaden sposób Cię nie identyfikują i nie są danymi osobowymi.
   • Pliki cookie wydajności – te pliki cookie służą do analizy sposobu korzystania z interfejsu internetowego (liczba odwiedzin, czas spędzony w interfejsie internetowym i inne podobne informacje). Dane uzyskane przez te pliki cookie są anonimowe.
   • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie służą do personalizacji treści poprzez zapamiętywanie danych logowania, geolokalizacji i tym podobnych. Dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane za pomocą funkcjonalnych plików cookie.
   • Ukierunkowane i reklamowe pliki cookie – te pliki cookie służą do wyświetlania ukierunkowanych reklam w interfejsie internetowym oraz poza nim. Dane reklamowe mogą być wykorzystywane do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych. Możemy udostępniać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, naszym partnerom w zakresie serwisów społecznościowych, reklamowych i analitycznych oraz konsultantom.

7.6. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że jeżeli odmówisz używania plików cookie, nie wykluczone, że nie będziesz w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji interfejsu internetowego.

7.7. Zadowolenie z zakupów określamy poprzez program Słucham Swoich Klientów, w który zaangażowany jest nasz e-sklep. Za każdym razem, gdy dokonasz u nas zakupu, wyślemy Ci zaproszenie do wystawienia opinii naszego e-sklepu. Dane osobowe przetwarzamy w celu wysłania zaproszenie do wystawienia opinii w ramach programu Słucham Swoich Klientów na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest ustalenie Twojego zadowolenia z dokonanego od nas zakupu.

Do zaproszenie do wystawienia opinii, oceny Państwa opinii i analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z procesorów danych osobowych będącego operatorem portalu opineo.pl; w tym celu możemy przekazywać informacje o zakupionych towarach oraz Państwa adres e-mail. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wysyłaniu zaproszenie do wystawienia opinii w ramach programu Słucham Swoich Klientów poprzez rezygnację z dalszych zaproszenia.

8.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ - Jakie są Twoje prawa podczas przetwarzania danych osobowych?

8.1. W każdej chwili masz prawo skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o procesie przetwarzania Twoich danych osobowych lub skorzystać z następujących praw, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa o ochronie danych osobowych:

   • prawo dostępu do wszystkich przetwarzanych danych osobowych - masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy dotyczące Ciebie dane osobowe są czy nie są przez nas przetwarzane, a jeżeli są przetwarzane, to przysługuje w szczególności prawo uzyskania następujących informacji:

- jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych;
- jakie są kategorie danych osobowych, których dotyczy;
- kto, prócz nas, jest odbiorcą Twoich danych osobowych;
- okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą u nas przechowywane;
- istnienie Twego prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawa sprzeciwu, prawa wniesienia skargi do
  organu nadzorczego; wszelkie dostępne informacje o źródle danych osobowych;
- fakt zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
- masz również prawo zażądać kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat;

   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   • prawo do sprostowania (wyjaśnienia lub uzupełnienia) przetwarzanych danych osobowych - masz prawo do poprawienia bez zbędnej zwłoki swoich niedokładnych danych osobowych, które Cię dotyczą;
   • prawo do usunięcia danych osobowych - masz prawo do usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zajdzie jeden z następujących powodów:

- Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane,
- cofnąłeś zgodę, na podstawie której przetwarzane były Twoje dane osobowe i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania,
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i nie występują żadne przeważające prawnie uzasadnione przyczyny ich 
  przetwarzania,
- Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane niezgodnie z prawem,
- Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
- Twoje dane osobowe zostały zgromadzone w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego na podstawie art. 8 ust. 1 RODO.

Zwracamy uwagę, że niektóre Twoje dane osobowe musimy zachować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pomimo Twojej prośby o ich usunięcie (chodzi zwłaszcza o Twoje dane osobowe podane na fakturach lub innych dokumentach księgowych). Możemy również dalej przetwarzać Twoje dane osobowe, pomimo Twojego wniosku o ich usunięcie, w celu dochodzenia naszych roszczeń prawnych wobec Ciebie.

   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania w każdym z poniższych przypadków:

- w przypadku, gdy negujesz dokładność Twoich danych osobowych, a mianowicie przez czas niezbędny do tego, żebyśmy mogli dokonać sprawdzenia
  dokładności danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty odmawiasz usunięcia danych osobowych,
- prosząc w zamian o ograniczenie ich wykorzystywania,
- nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale żądasz ich w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych,
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, dopóki nie zostanie zweryfikowane, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Twoimi uzasadnionymi
  powodami.

W przypadku uzasadnionego żądania ograniczenia przez Ciebie przetwarzania danych osobowych, jesteśmy uprawnieni do dalszego przetwarzania danych osobowych wyłącznie za Twoją zgodą.

   • prawo do uzyskania przetwarzanych danych osobowych oraz do przeniesienia tych danych osobowych innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych osobowych)
    - masz prawo do uzyskania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i prawo przenieść te dane do innego administratora bez przeszkód, a to w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda lub umowa, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany;
   • prawo do wniesienia sprzeciwu – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie podstawy prawnej opartej na naszym prawnie uzasadnionym interesie – patrz powyższa część niniejszego dokumentu zatytułowana „Cel i przyczyny przetwarzania danych osobowych”;
   • prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; bez uszczerbku dla innych środków ochrony administracyjnej lub sądowej przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tzn. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ppłk. Sochora nr 27, Praga 7, kod pocztowy: 170 00, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych naruszyło przepisy prawa, regulujące ochronę danych osobowych.

8.2. Twoje prawa, o których mowa powyżej w poprzednim punkcie, oprócz skarg składanych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, są realizowane bezpośrednio u nas za pośrednictwem naszego adresu e-mailowego: info@labona.pl, pisemnie pod adresem naszej siedziby: Palackého nám. nr 152, 665 01 Rosice, lub za pośrednictwem naszej skrzynki danych: uk6y3zj.

Żeby skorzystać z tych praw, prosimy o skorzystanie z naszego formularza, który jest dostępny TUTAJ.

8.3. Wszystkie informacje i oświadczenia dotyczące skorzystania z przysługujących Ci praw przekazujemy bezpłatnie, a mianowicie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż jeden (1) miesiąc od skorzystania z prawa przez klienta. Administrator jest uprawniony do przedłużenia w ten sposób ustalonego terminu o dwa (2) miesiące, jeżeli jest to konieczne i biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Jesteśmy zobowiązani poinformować Cię o przedłużeniu wyznaczonego terminu oraz podać przyczyny.

8.3. Zastrzegamy sobie prawo, w przypadku skorzystania z powyższych praw w sposób nieuzasadniony lub nieproporcjonalny, do naliczenia odpowiedniej opłaty, uwzględniającej koszty administracyjne związane z dostarczeniem wymaganych informacji lub odmowy realizacji Twojego wniosku.                                                                                                                                                                                                                                        Labona s.r.o., dnia 1.1.2022 r.