zamknij
Możesz zacząć pisać.
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone tutaj.

Regulamin zakupów

1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1.1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”) spółki Labona s.r.o., REGON: 038 98 881 z siedzibą pod adresem: Palackého nám. 152, Rosice, kod pocztowy: 665 01, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przy Sądzie Okręgowym w Brnie pod nr. referencyjnym C 87305 (zwana dalej „Sprzedającym” lub „my”) ramowo regulują zgodnie z postanowieniem § 1751 ust. 1 Ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny, z późniejszymi zmianami (zwany dalej „kodeks cywilny”) wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego (dalej „Kupujący” lub „Ty”) w ramach stosunków umownych, zawieranych głównie za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się w domenie labona.pl (zwany dalej „sklepem internetowym”), ale także za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość poza sklepem internetowym (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez złożenie zamówienia online za pośrednictwem konfiguratora internetowego przy udziale Sprzedającego).    

1.2. Postanowienia niniejszych OWH, które mają na celu Twoją ochronę jako Kupującego w sytuacji konsumenta, nie mają zastosowania w przypadkach, gdy jesteś osobą prawną lub osobą fizyczną, działającą przy zamawianiu Towarów w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

1.3. Masz możliwość zapoznania się z niniejszymi OWH przed złożeniem zamówienia w naszym sklepie internetowym lub wysłaliśmy je do Ciebie pocztą elektroniczną na Twój adres e-mail i zostałeś o nich odpowiednio wcześniej poinformowany . Przesyłając zamówienie, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z treścią niniejszych OWH.

1.4. W przypadku odmiennych postanowień w ramach zawartej Umowy Kupna, dane postanowienia takiej Umowy Kupna mają pierwszeństwo przed treścią niniejszych OWH. Postanowienia niniejszych ogólnych warunków handlowych stanowią integralną część Umowy Kupna i są sporządzone w języku polskim.

1.5. Możemy jednostronnie zmieniać i uzupełniać brzmienie niniejszych OWH, jesteśmy jednak zobowiązani Cię o tym poinformować. Wspomnianych zmian możemy dokonać w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia do sprzedaży nowego Towaru lub zmiany warunków rynkowych. O zmianach zostaniesz z wyprzedzeniem poinformowany z materiałów informacyjnych, publikowanych w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli nie zgadzasz się z wprowadzonymi zmianami, a wprowadzone zmiany w istotny sposób wpływają na Twoje prawa i obowiązki, możesz odrzucić te zmiany i odstąpić od zawartej z nami Umowy Kupna, jeśli realizacja jeszcze się nie rozpoczęła, w takim przypadku odstąpienie musi zostać nam dostarczone w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od daty wejścia w życie tej zmiany. Jeżeli odstąpienie od Umowy nie zostanie nam doręczone w tym terminie, uważa się, że wyrażasz zgodę na zmiany OWH.

2.
DEFINICJE I INTERPRETACJA TERMINÓW 

2.1. Umawiające się strony: Sprzedający, czyli Labona s.r.o., REGON 038 98 881, z siedzibą pod adresem: Palackého nám. 152, Rosice, kod pocztowy: 665 01, Republika Czeska, E-mail info@labona.pl, i Ty, jako Kupujący.

2.2. Umowa Kupna: jest to stosunek umowny ustanowiony między Sprzedającym a Kupującym na podstawie prawidłowo wypełnionego Zamówienia Towaru, wysłanego przez Ciebie, jako Kupującego, za pośrednictwem sklepu internetowego lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego, lub na podstawie wypełnionego internetowego Zamówienia Towarów w konfiguratorze internetowym z udziałem Sprzedającego, gdy Twoje Zamówienie zostało przez nas przyjęte zgodnie z niniejszymi OWH. Umowa Kupna zawierana jest w ten sposób nawet wtedy, gdy poza sprzedażą Towaru przedmiotem realizacji jest również wykonanie niewymagających pomiarów i montażu.

2.3. Konsument: to każda osoba fizyczna, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem swojego zawodu zawiera ze Sprzedającego Umowę Kupna lub negocjuje z nim w inny sposób.

2.4. Przedsiębiorca: to osoba, która samodzielnie wykonuje na własny rachunek działalność zarobkową i ponosi odpowiedzialność w sposób handlowy lub podobny, z zamiarem jej konsekwentnego robienia w celu osiągnięcia zysku, a także każda osoba, która zawiera Umowę Kupna dotyczącą własnej działalności gospodarczej, produkcyjnej lub podobnej, albo w trakcie samodzielnego wykonywania zawodu lub osoba działająca w imieniu lub na rachunek przedsiębiorcy. W rozumieniu niniejszych OWH przedsiębiorcą jest osobą, która działa zgodnie z poprzednimi zdaniami w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jeżeli Kupujący poda swój numer identyfikacyjny w ramach swojego zamówienia lub w ramach Umowy Kupna, przyjmuje do wiadomości, że mają wobec niego zastosowanie postanowienia niniejszych OWH przeznaczonych dla przedsiębiorców.

2.5. Towar: oznacza towar oferowany przez Sprzedającego w prowadzonym przez niego sklepie internetowym lub w jego sklepie znajdującym się pod adresem: Palackého nám. nr 152 Rosice, kod pocztowy 665 01, Republika Czeska, prezentująca głównie technologię cieniowania i jej akcesoria.

2.6. Zamówienie: jest wiążącą propozycją zawarcia Umowy Kupna, złożoną jednym ze sposobów zgodnie z art. 4 niniejszych OWH.

3.
KONTO KLIENTA     

3.1. Na podstawie rejestracji w interfejsie sklepu internetowego, można uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Z interfejsu użytkownika możesz składać Zamówienia na Towary (zwane dalej „Kontem Klienta”). Aby zamówić Towar, nie jest konieczna rejestracja w interfejsie internetowym sklepu internetowego.

3.2. Rejestrując się w interfejsie internetowym sklepu internetowego i zamawiając Towary w interfejsie internetowym sklepu internetowego, jesteś zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą wprowadzania wszystkich danych. Jesteś zobowiązany do aktualizacji danych przedstawionych w Koncie Klienta w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Informacje podane przez Ciebie w Koncie Klienta oraz podczas zamawiania Towarów są przez nas uważane za prawidłowe.

3.3. Dostęp do Konta Klienta zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Jesteś zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do Twojego Konta Klienta.

3.4. Użytkownik nie jest upoważniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Konta Klienta.

3.5. Możemy anulować Twoje Konto Klienta, zwłaszcza jeśli nie korzystasz ze swojego Konta Klienta przez ponad dwadzieścia cztery (24) miesiące lub jeśli naruszysz swoje zobowiązania wynikające z Umowy Kupna, w tym niniejszych OWH.

3.6. W każdej chwili możesz zdecydować o anulowaniu swojego Konta Klienta. W takim przypadku prosimy o powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@labona.pl, a my usuniemy Twoje Konto Klienta w ciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

3.7. Zwracamy uwagę, że likwidując Konto Klienta zgodnie z dotychczasowymi przepisami tracisz wszelkie możliwe korzyści, wynikające z prowadzenia Konta Klienta, w szczególności korzyści lojalnościowe w dowolnej formie.

3.8. Informujemy również, że Konto Klienta może nie być dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w szczególności ze względu na niezbędną konserwację naszego sprzętu i oprogramowania lub osób trzecich.  
     

4.
ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU  

4.1. W naszym sklepie internetowym są informacje o Towarach wraz z cenami zakupu, kosztami związanymi z dostawą Towaru do Kupującego, w tym koszty związane z opłatą za pobraniem oraz koszty zwrotu Towaru Kupującemu, jeżeli Towary ze swej natury nie mogą być zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny zakupu Towarów wyświetlane w sklepie internetowym lub ceny zakupu Towarów podane w naszej ofercie cenowej zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w momencie wysłania Zamówienia oraz koszty opakowania. Ceny zakupu Towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w
sklepie internetowym, z zastrzeżeniem wprowadzania zmian przez Sprzedającego. Informacja o kosztach związanych z dostawą Towaru jest ważna tylko wtedy, gdy Towar dostarczany jest na terenie Polski. Postanowienie to nie ogranicza naszej możliwości zawarcia Umowy Kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

4.2. Wszelkie prezentacje Towarów umieszczone w sklepie internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty zawarcia Umowy Kupna, dlatego Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy kupna dotyczącej tych Towarów. Przepisów art. 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

4.3. Jeżeli w poszczególnych przypadkach handlowych nie uzgodniono inaczej, cena zakupu Towaru nie obejmuje kosztów dostawy Towaru, profesjonalnego doradztwa, montażu i materiałów montażowych. Całkowita Cena Zakupu obejmuje cenę zakupu Towaru, koszt dostawy Towaru oraz wszelkie inne koszty wybranych przez Ciebie opcjonalnych płatnych usług (zwane dalej „Całkowitą Ceną Zakupu”). Zastrzegamy sobie prawo do ustalenia minimalnego limitu ceny zakupu Towaru, powyżej którego nie ponosisz już kosztów dostawy Towaru. Jednakże w przypadku częściowego odstąpienia od Umowy Kupna, a cena zakupu Towaru, co do którego nie było odstąpienia od Umowy Kupna, nie osiągnie minimalnej kwoty wymaganej dla prawa do bezpłatnej dostawy Towaru, zgodnie z poprzednim zdaniem wygasa Twoje prawo dostarczenia Towaru nieodpłatnie i jesteś zobowiązany do zapłaty nam kosztów dostarczenia Towaru. O Całkowitej Cenie Zakupu wraz ze wszystkimi kosztami zostaniesz poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

4.4 Możesz skontaktować się z nami z zapytaniem o cenę Towaru, kontaktując się z nami indywidualnie, korzystając z naszych danych kontaktowych, podanych w sklepie internetowym. Twoje zapytanie nigdy nie jest uważane za Zamówienie lub propozycję zawarcia jakiejkolwiek umowy, a jego potwierdzenie nie tworzy żadnej umowy między nami. W przypadku, gdy zażądasz od nas Towarów, pod warunkiem, że Twoje zapytanie zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące żądanych Towarów, wyślemy Ci niewiążącą ofertę cenową, ważną przez jeden (1) tydzień, za pośrednictwem Twojego e-maila kontaktowego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że podane w ofercie cenowej wymiary Towarów nie są wymiarami fabrycznymi.

4.5. Jesteś zobowiązany do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą w kontekście żądania ceny Towaru lub w kontekście Zamówienia Towaru. Wszystkie podane przez Ciebie informacje uważamy za prawidłowe i kompletne. Jeżeli podczas negocjowania Umowy Kupna okaże się, że podane przez Ciebie informacje nie były prawidłowe lub kompletne, jesteśmy uprawnieni do zakończenia negocjacji w sprawie zawarcia Umowy Kupna w dowolnym momencie i do anulowania zawarcia Umowy Kupna. W przypadku, gdy Umowa Kupna została już zawarta, a następnie okaże się, że podane przez Ciebie informacje, które były podstawą do zawarcia Umowy Kupna, są nieprawidłowe lub niekompletne, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od takiej Umowy Kupna.

4.6. Kupujący może złożyć Zamówienie Towarów w następujący sposób:

4.6.1. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia w sklepie internetowym (zamówione Towary Kupujący umieszcza w elektronicznym koszyku zakupów w sklepie internetowym), który zawiera w szczególności informacje o zamawianym Towarze, sposobie zapłaty ceny zakupu Towaru, wymaganym sposobie dostawy zamówionego Towaru oraz kosztach związanych z dostarczeniem Towaru i wysłaniem poprzez kliknięcie przycisku „Zakończ i opłać zamówienie“.

4.6.2. Kontaktując się ze Sprzedającym indywidualnie za pośrednictwem poczty e-mail poza sklepem internetowym, gdy Kupujący chce zamówić Towar, w szczególności w odpowiedzi na przesłaną ofertę cenową Towaru Sprzedającego, gdy Zamówienie w tej formie musi zawierać w szczególności: określenie rodzaju i ilości zamawianego Towaru, a także niezbędne informacje o Kupującym, wymagane do wystawienia faktury.

4.7. W przypadkach innych niż wymienione w poprzednim akapicie, postanowienia niniejszych OWH stosuje się odpowiednio do zawarcia Umowy Kupna między Kupującym a Sprzedającym, z uwzględnieniem okoliczności i zastosowanych środków komunikacji.

4.8. Przed wysłaniem Zamówienia Towarów masz możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadziłeś w Zamówieniu, w tym możliwość wykrycia i poprawienia błędów, które nastąpiły przy wprowadzaniu danych do Zamówienia. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że po wysłaniu Zamówienia do Sprzedającego nie może już w żaden sposób zmieniać zawartych w nim danych.

4.9. Po wysłaniu Zamówienia (projektu Umowy Kupna) prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania Zamówienia (przyjęcia projektu Umowy Kupna), w tym niniejszych OWH, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub w Zamówieniu. Umowa Kupna zostaje zawarta poprzez dostarczenie przez nas tego potwierdzenia zamówienia.

4.10. Jesteśmy uprawnieni, w zależności od charakteru Zamówienia (ilość Towaru, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty dostawy Towaru) do zwrócenia się do Ciebie o dodatkowe potwierdzenie Zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie). Kupujący zobowiązany jest potwierdzić Sprzedającemu wymiary do produkcji Towaru w ciągu trzech (3) dni kalendarzowych od dnia doręczenia takiego żądania przez Sprzedającego. Przez czas trwania zwłoki w wykonaniu tego obowiązku nie zalegamy z wywiązaniem się z naszych zobowiązań wobec Ciebie, o ten okres zwłoki przedłuża się czas realizacji naszych zobowiązań wynikających z Umowy Kupna, w szczególności dostawy Towaru, w tym wykonania profesjonalnego pomiaru i montażu.

4.11. Kupujący przy zawieraniu Umowy Kupna zobowiązuje się do korzystania ze środków porozumiewania się na odległość. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy Kupna lub w związku ze zwrotem Towaru itp. (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) Kupujący pokrywa sam, a koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.
 

5.
CENA ZAKUPU I WARUNKI PŁATNOŚCI           

5.1. Jesteśmy uprawnieni do zapłaty Całkowitej Ceny Zakupu w momencie przekazania Towaru Kupującemu, chyba że uzgodniono inaczej. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu Całkowitą Cenę Zakupu wraz ze wszystkimi kosztami zgodnie z zawartą Umową Kupna.

5.2. Możesz zapłacić nam Całkowitą Cenę Zakupu zgodnie z zawartą Umową Kupna w następujący sposób:

5.1.1. Przelewem bezgotówkowym na nasz rachunek bankowy Sprzedającego, wskazany na wystawionej przez nas fakturze. 

5.1.2. Bezgotówkowo online lub za pośrednictwem systemu płatności PayPal.  

5.1.3. Gotówką u przewoźnika przy odbiorze towaru w miejscu wskazanym przez Ciebie w Zamówieniu (gdy towar jest dostarczany za pobraniem). Płatność kartą nie jest możliwa u przewoźnika. Zamawianie Towarów za pobraniem nie jest możliwe dla wszystkich rodzajów Towarów. 

5.3. Jesteśmy uprawnieni do żądania od Kupującego zaliczki w wysokości Całkowitej Ceny Zakupu lub zapłaty z góry Całkowitej Ceny Zakupu. Przepisów § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

5.4. W przypadku płatności bezgotówkowej musisz zapłacić Całkowitą Cenę Zakupu podając symbol zmienny płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie do zapłaty Całkowitej Ceny Zakupu jest spełnione, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na wskazanym przez nas rachunku bankowym. 

5.5. Wszelkie zniżki od Ceny Zakupu Towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być ze sobą łączone.

5.6. Jesteśmy płatnikami podatku VAT. Dokument podatkowy – po zapłaceniu Całkowitej Ceny Zakupu lub jej części wystawimy Ci fakturę i prześlemy ją w formie elektronicznej na podany przez Ciebie adres e-mail.

5.7. Opłaty bankowe za zapłatę Całkowitej Ceny Zakupu są regulowane umową między Tobą a Twoim bankiem.

5.8. Jako Kupujący, zgodnie z § 1765 ust. 2 i § 2620 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, ponosisz ryzyko zmiany okoliczności. Jeżeli wykonanie Umowy Kupna stanie się dla nas niekorzystne w wyniku Twojej zwłoki w wypełnieniu któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z zawartej Umowy Kupna, w szczególności ze względu na wzrost kosztów wykonania Umowy Kupna (wzrost ceny produkcji Towaru, wzrost kosztów dostawy Towaru), mamy prawo żądać od Ciebie wznowienia negocjacji treści Umowy Kupna i jej zmiany, w szczególności zmiany wysokości Całkowitej Ceny Zakupu. Jeżeli w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Kupującemu naszego zaproszenia do wznowienia negocjacji w sprawie treści Umowy Kupna nie dojdzie do porozumienia w sprawie zmiany treści Umowy Kupna, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy Kupna.

5.9. Przez okres Twojego opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek części Całkowitej Ceny Zakupu nie jesteśmy w stanie zwłoki w wypełnieniu naszych zobowiązań wobec Ciebie, a termin dostawy Towarów również ulega przedłużeniu o ten okres Twojego opóźnienia.

5.10.  W przypadku zalegania z zapłatą Całkowitej Ceny Zakupu lub jej części przez okres dłuższy niż pięć (5) dni kalendarzowych po terminie, jesteśmy uprawnieni do zawieszenia wykonania naszych zobowiązań, wynikających z zawartej z Tobą Umowy Kupna, do czasu pełnej zapłaty należności z Twojej strony. W przypadku zalegania z zapłatą Całkowitej Ceny Zakupu lub jej części przez okres dłuższy niż trzydzieści (30) dni kalendarzowych po terminie, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od zawartej z Tobą Umowy Kupna. W takim przypadku będziesz zobowiązany do zrekompensowania nam wszelkich poniesionych przez nas szkód, kosztów i wydatków, a my jesteśmy uprawnieni do demontażu Towaru.

 

6.
DOSTAWA I WARUNKI WYSYŁKI 

6.1. Jeżeli zgodnie z zawartą Umową Kupna jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Ciebie w Zamówieniu, jesteś zobowiązany odebrać Towar w miejscu przez Ciebie wskazanym i potwierdzić przyjęcie na odpowiednim dokumencie. Przyjmujesz do wiadomości, że artykuł 6 niniejszych OWH ma zastosowanie, jeśli zamówiłeś Towary bez montażu i pomiaru.

6.2. Dostawa Towaru do Kupującego jest płatna zgodnie z cennikiem transportu opublikowanym w sklepie internetowym, w zależności od wybranego rodzaju transportu i szerokości Towaru, chyba że uzgodniono inaczej. Kupujący jest zawsze dostatecznie zapoznany z kosztami dostawy Towaru przed datą zawarcia Umowy Kupna. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia przewoźnika dla dostawy Towaru do Kupującego, w oparciu o wymiary Towaru lub sposób zapłaty Całkowitej Ceny Zakupu przez Kupującego. Naszymi zakontraktowanymi przewoźnikami są Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD), TOPTRANS EU, a.s. Toptrans) lub Česká pošta, s.p. Sam transport Towarów podlega ogólnym warunkom tych przewoźników. W przypadku zmiany sposobu dostawy Towaru na życzenie Kupującego, wszelkie ryzyko i koszty związane ze zmianą dostawy Towaru ponosi Kupujący.

6.3. Przybliżone terminy dostawy Towarów do Kupującego podane są przy każdym Towarze w sklepie internetowym. Terminy dostaw mogą się różnić dla poszczególnych Towarów w zależności od złożoności produkcji i terminu dostawy producenta. W przypadku, gdy zamówisz większą ilość Towarów lub łączna ilość zamówionych Towarów przekroczy możliwości produkcyjne lub nastąpi przestój w produkcji producenta, Sprzedający ma prawo do zmiany terminu dostawy Towaru zgodnie z zaleceniami producenta, o czym poinformuje Kupującego pisemnie lub telefonicznie. Należy przyjąć do wiadomości, że Towar zamówiony w sezonie letnim może mieć dłuższy termin produkcji.

6.4. W przypadku wyboru zapłaty Całkowitej Ceny Zakupu za pobraniem, termin dostawy Towarów zostaje przedłużony o co najmniej dwa (2) dni robocze. O przybliżonym terminie dostawy Towaru poinformujemy Cię z wyprzedzeniem pisemnie lub telefonicznie.

6.5. Warunkiem dostawy Towaru Kupującemu, w przypadku płatności bezgotówkowej, jest pełna zapłata Całkowitej Ceny Zakupu. Zastrzegamy sobie prawo własności do Towarów, a zatem staniesz się właścicielem Towarów dopiero po pełnej zapłacie Całkowitej Ceny Zakupu (zastrzeżenie własności). J Ryzyko uszkodzenia Towarów przechodzi na Ciebie jednak z chwilą ich przejęcia. Taki sam skutek ma sytuacja, gdy nie odbierzesz Towarów, chociaż pozwoliliśmy Ci manipulować z nimi.

6.6. Uszkodzenie Towaru, które nastąpiło po przejściu ryzyka uszkodzenia towaru na Kupującego, nie wpływa na zobowiązanie Kupującego do zapłaty Całkowitej Ceny Zakupu, chyba że szkoda została spowodowana naruszeniem przez Sprzedającego jego zobowiązania.

6.7. Sprzedający wywiązuje się z obowiązku wydania towaru Kupującemu, jeżeli umożliwi mu obchodzenie się z Towarem w miejscu realizacji i zawiadomi go o tym na czas. Uważa się, że Sprzedający umożliwi Kupującemu dysponowanie Towarem, gdy tylko Towar zostanie mu przekazany przez przewoźnika.

6.8. Przy odbiorze Towaru jesteś zobowiązany sprawdzić nienaruszalność jego opakowania, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie nas zawiadomić i wskazać je w protokole przewozowym. W przypadku oczywistego uszkodzenia opakowania wskazującego na nieuprawnione manipulowanie z przesyłką, nie musisz przyjmować Towaru od przekazującego. Podpisując list przewozowy potwierdzasz, że przesyłka spełniła wszystkie warunki i wymagania, a późniejsze reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania Towarów nie będą uwzględniane.

6.9. Zalecamy niezwłocznie, tzn. nie później niż trzy (3) dni kalendarzowe po przejściu ryzyka uszkodzenia Towaru, dokonać oględzin Towaru i w tym terminie przysługuje Ci prawo do złożenia do nas reklamacji w zakresie oczywistych wad Towaru lub jego niekompletności.

6.10. Jeżeli odmówisz przyjęcia Towaru bez podania przyczyny, fakt ten nie jest równoznaczny z niespełnieniem obowiązku dostarczenia Towaru z naszej strony, ani odstąpieniem od Umowy Kupna z Twojej strony.

6.11. Jeśli zalegasz z przejęciem Towarów, jesteśmy uprawnieni, po wyraźnym powiadomieniu Cię za pośrednictwem poczty e-mail i zapewnieniu Ci nowego rozsądnego terminu przejęcia Towarów, po upływie tego rozsądnego terminu, odstąpić od Umowy Kupna zawartej z Tobą, a następnie sprzedać Towar w odpowiedni sposób. Koszty przechowania Towaru oraz koszty bezużytecznej dostawy Towaru z powodu braku współpracy z Twojej strony, w absolutnie niezbędnej wysokości, jesteśmy uprawnieni potrącić na konto wpływów ze sprzedaży.

6.12. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po Twojej stronie konieczne jest wielokrotne dostarczenie Towaru lub w inny sposób niż określono w Zamówieniu lub w przypadku, gdy zamawiasz Towar za pobraniem i nie odbierasz go, jesteś zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z dostarczeniem Towaru lub jego wielokrotnym dostarczeniem przesyłką, lub związanym z tym innym sposobem dostawy.

6.13. Kupujący przejmuje tytuł własności opakowania Towaru.  
   

7.
INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON       

7.1. Sprzedający w stosunku do Kupującego nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

7.2. Przyjmujesz do wiadomości, że kolorystyka oferowanych Towarów w sklepie internetowym ma jedynie charakter orientacyjny. Odcień Towarów może się różnić ze względu na ustawienia monitora PC, technologię wyświetlania i kalibrację kolorów. Nie przysługuje Ci ewentualna reklamacja z powodu wyboru niewłaściwego koloru Towaru według wzoru pokazanego wyłącznie w sklepie internetowym.

7.3. Twoje reklamacje jako konsumenta rozpatrujemy za pośrednictwem adresu e-mail:info@labona.pl. Na podany przez Ciebie adres e-mail wyślemy Ci informację o rozpatrzeniu reklamacji.

7.4. Pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wynikających z zawartej Umowy Kupna zajmuje się Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem: Štěpánská 567/15, 120 00, Praga 2, Republika Czeska, REGON: 000 20 869, strona internetowa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma rozstrzygania sporów online znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów wynikających z zawartej Umowy Kupna.

7.5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem: Štěpánská 567/15, 120 00, Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz, jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich online oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich ).

7.6. W celu dostawy, niniejszym zgadzasz się, że możemy dostarczać Ci pocztę elektroniczną na Twój adres e-mail.

7.7. Jesteśmy upoważnieni do sprzedaży Towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję handlową przeprowadza właściwy urząd handlowy w zakresie swoich kompetencji. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w określonym zakresie nadzoruje m.in. przestrzeganie Ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

7.8. Kupujący nie jest uprawniony, bez uprzedniej zgody Sprzedającego, do potrącenia jakichkolwiek swoich ewentualnych roszczeń wobec Sprzedającego z zapłaty Całkowitej Ceny Zakupu. Kupujący nie jest również uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, do zatrzymania jakiejkolwiek części Towaru lub jakichkolwiek innych przedmiotów, które nabył w związku z wykonywaniem Umowy Kupna zawartej ze Sprzedającym.

7.9. Strony Umowy ustaliły, że wszelkie szkody (zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie) wyrządzone przez Sprzedającego nie mogą przekroczyć Całkowitej Ceny Zakupu w danym przypadku, w związku z czym Strony uzgodniły, że odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego za jakiekolwiek szkody nie może przekroczyć 100% ceny umownej bez podatku VAT. Uzgodnione powyżej ograniczenie szkody nie będzie miało zastosowania, jeżeli szkoda została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa Sprzedającego.
       

8.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Swój obowiązek informacyjny wobec Ciebie w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przetwarzamy dla Ciebie za pośrednictwem specjalnego dokumentu dostępnego tutaj.

9.
PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE 

9.1. Wywiązujemy się z obowiązków prawnych związanych z ewentualnym przechowywaniem plików cookie na Twoim urządzeniu za pomocą specjalnego dokumentu.

10.
WADY I GWARANCJA JAKOŚCI       

10.1. Niniejsza procedura reklamacyjna reguluje Twoje prawa i obowiązki wynikające z naszej odpowiedzialności za wady Towarów zakupionych u nas w sklepie internetowym lub w inny sposób. Niniejsza procedura reklamacyjna ma zastosowanie również do wykonywanego przez nas montażu Towaru.     

10.2. Towar dostarczamy do Ciebie w standardowej jakości, chyba że uzgodniono inaczej. Jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci Towar bez wad, w szczególności gwarantujemy, że Towar w momencie jego otrzymania:

10.2.1. ma cechy, które uzgodniliśmy między nami, a w przypadku braku porozumienia ma cechy, które opisaliśmy lub których oczekiwałeś ze względu na charakter Towarów,  

10.2.2. nadaje się do celu, do którego jest przeznaczony lub do którego Towary tego rodzaju są zwykle używane,   

10.2.3. odpowiada pod względem jakości lub projektu zamówionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone zgodnie z zamówioną próbką lub wzorem,  

10.2.4. jest w odpowiedniej ilości, właściwych wymiarach lub stosownej wadze i       
     
10.2.5. spełnia wymagania przepisów prawa.         

10.3. Sprzedający odpowiada za wady, które Towar posiada w chwili odbioru przez Kupującego, jak również za wady, które powstały po jego odbiorze w okresie gwarancji, jeżeli rękojmi udziela Sprzedający. Jeżeli wada ujawni się w ciągu dwunastu (12) miesięcy od otrzymania Towaru przez Kupującego (konsumenta), uważa się, że Towar był już wadliwy w momencie odbioru. Kupujący ma obowiązek zgłosić Sprzedającemu wady niezwłocznie po ich wykryciu. Po upływie tego terminu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady.

10.4. Swoje prawa z nienależytego wykonania możesz zgłosić pisemnie na adres naszej siedziby: Labona s.r.o., Palackého nám. 152, Rosice, kod pocztowy.: 665 01, Republika Czeska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@labona.pl. Zgłoszenie wad musi zawierać Twoje dane identyfikacyjne, opis wykrytych wad oraz dokumenty poświadczające zasadność reklamacji, w tym zdjęcia wad Towaru oraz określenie prawa do wybranych przez Ciebie wad. Możesz skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj.

10.5. Jesteśmy zobowiązani do wystawienia Ci pisemnego potwierdzenia, kiedy skorzystałeś z prawa do wad, jaka jest treść roszczenia i jakiego sposobu załatwienia roszczenia żądasz; oraz dalsze potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie wykonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

10.6. Możesz również żądać dostarczenia nowego Towaru bez wad, o ile nie jest to bezzasadne ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, możesz żądać jedynie wymiany części; jeśli nie jest to możliwe, możesz odstąpić od Umowy Kupna. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne do charakteru wady, w szczególności w przypadku, gdy wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, przysługuje Ci jedynie bezpłatne usunięcie wady. Masz prawo do rozsądnej zniżki w przypadku, gdy nie możemy dostarczyć Ci nowego Towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić Towar, a także w przypadku, gdy nie naprawimy sytuacji w rozsądnym terminie lub gdy środek zaradczy spowodowałby znaczne trudności. Nie możesz później zmienić wyboru prawa z wad Towaru bez naszej zgody.

10.7. Jeżeli jednoznaczne oświadczenie Sprzedającego nie daje dłuższej gwarancji jakości, gwarancja wynosi 24 miesiące od daty odbioru Towaru przez Kupującego. Aby skorzystać z rękojmi wymagane jest przedstawienie dokumentu podatkowego (faktury) za Towar. Gwarantując jakość zobowiązujemy się, że Towary będą nadawały się do zwykłego użytku lub zachowają swoje zwykłe właściwości przez określony czas. Jeżeli Kupujący słusznie zarzucił Sprzedającemu wadę Towaru, termin do wykonania uprawnień z wadliwego wykonania lub okres rękojmi nie biegnie przez okres, w którym Kupujący nie może korzystać z wadliwego Towaru.

10.8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru powstałe: 

a) przez normalne zużycie, nieodpowiednie traktowanie, nieprofesjonalne użytkowanie lub szkody spowodowane przez Ciebie lub przez niewykwalifikowaną osobę; 

b) przez niefachowe uruchomienie lub wadliwy montaż z Twojej strony;      

c) użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi;       

d) wpływy zewnętrzne, takie jak ogień, woda, sole, zasady, kwasy lub żywioły;      

e) w postaci podstawowych defektów lakierniczych lub innych obróbek powierzchni;            

f) w przypadku stosowania części innych dostawców, które nie są zatwierdzone przez producenta lub Sprzedającego. 

10.9. Rozpatrzymy Twoje roszczenie z tytułu wad w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty ich możliwego do udowodnienia zgłoszenia przez Ciebie. Zastrzegamy sobie prawo do oceny możliwości naprawy Towaru oraz zasadności reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może zostać przez nas przedłużony w uzasadnionych przypadkach. W przypadku zalegania z zapłatą Całkowitej Ceny Zakupu nie jesteśmy zobowiązani do wszczęcia procedury reklamacyjnej, a termin rozpatrzenia reklamacji zacznie biec dopiero od dnia zapłaty Całkowitej Ceny Zakupu za całe zobowiązanie. Zastrzegamy sobie prawo do oceny reklamowanej wady w miejscu montażu, a jeśli nie możemy tego zrobić, jesteśmy uprawnieni do odrzucenia reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji zostaniesz poinformowany e-mailem na adres e-mail podany w Koncie Klienta lub na inny znany nam adres. W przypadku uzgodnienia naprawy Towaru odbierzemy od Ciebie Towar na własny koszt.

10.10. Jeśli przysługuje Ci prawo zgodnie z § 1923 Kodeksu Cywilnego, przysługuje Ci również rekompensata za celowo poniesione koszty realizacji tego prawa. Jeżeli jednak nie skorzystasz z prawa do tego odszkodowania w ciągu jednego (1) miesiąca po upływie terminu, w którym wada musi zostać stwierdzona, sąd nie przyzna tego prawa, jeżeli stwierdzimy, że prawo do odszkodowania nie było wykonywane na czas.

10.11. Jesteś zobowiązany do odbioru reklamowanego Towaru po zgłoszeniu reklamacji w uzgodnionym terminie, nie później niż jeden (1) miesiąc od dnia rozstrzygnięcia reklamacji. Jeśli spóźnisz się z odbiorem, możemy na Twój koszt przechować Towar w magazynie publicznym lub u innego właściciela.

11.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY   

11.1. Umowa Kupna ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: a) z chwilą wykonania przedmiotu Umowy Kupna, b) z chwilą wypowiedzenia jednej ze Stron Umowy, c) za porozumieniem Stron Umowy lub d) z chwilą odstąpienia od Umowy Kupna, zwłaszcza w przypadkach wyraźnie określonych w niniejszych OWH.

11.2. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od zawartej Umowy Kupna w następujących przypadkach:

a) gdy okaże się, że informacje podane przez Ciebie we wniosku lub Zamówieniu, które były podstawą do zawarcia Umowy Kupna, są nieprawidłowe lub niekompletne;    

b) zalegasz z odbiorem Towarów, nawet po upływie rozsądnego terminu przewidzianego w niniejszych OWH;
Zalegasz z potwierdzeniem Sprzedającemu wymiarów do produkcji Towaru, nawet po upływie przewidzianego rozsądnego terminu; 

c) Zalegasz z płatnością swoich zobowiązań wobec nas przez ponad trzydzieści (30) dni kalendarzowych po terminie ich płatności; 

d) eśli obiektywnie nie jesteśmy w stanie dostarczyć Ci Towaru w terminie w wyniku uzasadnionych okoliczności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z powodu siły wyższej.   

11.3. Kupujący (konsument) jest uprawniony, chyba że jest to przypadek zgodnie z 12.4. oraz 12.5. niniejszych OWH, odstąpić od zawartej Umowy Kupna w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Kupna zgodnie z § 1829 Kodeksu Cywilnego w przypadku zawarcia Umowy Kupna za pomocą środków komunikacji na odległość lub poza zwykłym miejscem prowadzenia działalności (tzw. umowy zawierane na odległość), przy czym w przypadku, gdy przedmiotem Umowy Kupna jest kilka rodzajów Towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia przyjęcia ostatniej dostawy Towarów.

11.4. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Kupna zgodnie z § 1837 Kodeksu Cywilnego w szczególności w następujących przypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Kupna, a Sprzedający poinformował Kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpić od Umowy Kupna;    

b) przy dostawie towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem Kupującego lub dla jego osoby; 

c) naprawy lub konserwacji przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez Kupującego na jego zlecenie; nie ma to jednak zastosowania w przypadku późniejszego wykonania innych niż zamówione naprawy lub dostawy innych niż zamówionych części zamiennych.

11.5. Sprzedający zwraca uwagę, że oferowane przez niego Towary to głównie produkty wykonywane na zamówienie (z wyłączeniem części zamiennych), tzn. wyprodukowane zgodnie z życzeniem Kupującego, w związku z czym Kupujący nie może odstąpić od zawartej Umowy Kupna.

11.6. Wzór formularza odstąpienia od Umowy Kupna dostępny jest tutaj. Możesz wysłać ten formularz do nas w formie pisemnej na wybrany przez Ciebie adres siedziby: Palackého nám. nr 152 Rosice, kod pocztowy: 665 01, Republika Czeska lub e-mailem na adres e-mail: info@labona.pl.

11.7. W przypadku odstąpienia od Umowy Kupna, Umowa Kupna zostaje anulowana od początku. W przypadku prawidłowego odstąpienia od Umowy Kupna jesteśmy zobowiązani do zwrotu Całkowitej Ceny Zakupu w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty odstąpienia od Umowy Kupna w taki sam sposób, w jaki ją od Ciebie otrzymaliśmy. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy Kupna, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu Całkowitej Ceny Zakupu Towaru, zanim Kupujący zwróci mu Towaru lub udowodni, że wysłał Towar do Sprzedającego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu Kupującemu Całkowitej Ceny Zakupu, gdy Towar zostanie zwrócony Kupującemu, jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę i Kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

11.8. Kupującemu przysługuje zwrot kosztów dostawy Towaru w najniższej oferowanej przez Sprzedającego wysokości. Kupujący zobowiązany jest do przesłania lub przekazania zakupionego Towaru Sprzedającemu. Towar powinien zostać zwrócony Sprzedającemu najlepiej w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów zużycia lub uszkodzenia. Koszt zwrotu Towaru ponosi Kupujący. W przypadku uszkodzenia zwracanego Towaru z powodu naruszenia obowiązków Kupującego, Sprzedający ma prawo wystąpić z roszczeniem wobec Kupującego o odszkodowanie za zmniejszenie wartości Towaru i potrącenie go z kwoty, która ma zostać zwrócona Kupującemu w tym kontekście.

11.9. Odstąpienie od Umowy Kupna lub inne rozwiązanie Umowy Kupna zawartej między Sprzedającym a Kupującym nie powoduje jednak wygaśnięcia a) roszczeń o odszkodowanie z tytułu naruszenia Umowy Kupna, b) roszczeń o zapłatę kar umownych lub należnych odsetek za zwłokę, c) roszczenia pieniężnego Sprzedającego wobec Kupującego, powstałego na podstawie lub w związku z Umową Kupna, d) postanowienia dotyczącego przedawnienia odszkodowania, e) porozumienia w sprawie wyboru prawa i rozstrzygania sporów, e) postanowień, które rozwiązują stosunki między Umawiającymi się Stronami po odstąpieniu od Umowy Kupna f) postanowień dotyczących takich praw i obowiązków, których charakter oznacza, że Strony Umowy są związane nawet po rozwiązaniu Umowy Kupna.

 

12.
OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

12.1. Odpowiedzialność Sprzedającego za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań umownych zgodnie z zawartą Umową Kupna jest wykluczona, jeżeli nastąpiło to w wyniku siły wyższej; siła wyższa oznacza takie okoliczności, które powstały po zawarciu Umowy Kupna w wyniku nieprzewidzianych i nieuniknionych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym przez drugą stronę umowy, np. awaria sprzętu produkcyjnego, zatrzymanie produkcji producenta, klęska żywiołowa, wojna, sabotaż, strajk, pandemia. Jeżeli siła wyższa działa przez okres nieprzekraczający dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych, Strony Umowy zobowiązane są do wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy Kupna niezwłocznie po ustąpieniu skutków siły wyższej, przy czym terminy dostaw i wszelkie inne terminy ulegają przesunięciu przez okres siły wyższej.

12.2. Strony Umowy jednogłośnie oświadczają, że są świadome możliwej sytuacji pandemicznej z zakażeniem koronawirusem, znanym jako COVID-19, i tym samym przy zawieraniu Umowy Kupna odnotowują obecną sytuację i wszystkie podjęte w związku z tym środki nadzwyczajne. W nawiązaniu do sytuacji na dzień zawarcia Umowy Kupna, Strony Umowy wyraźnie uzgadniają, że w przypadku, gdy w wyniku zaistniałej sytuacji i środków nadzwyczajnych podjętych przez władze państwowe, wykonanie Umowy Kupna przez Sprzedającego staje się trudne do spełnienia, spełniane na zasadniczo trudnych warunkach, przy znacznie zwiększonych kosztach lub wręcz niemożliwości, taka trudność lub niemożność wykonania uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od Umowy Kupna prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania ustanowionego przez Umowę Kupna. Strony umowy ustaliły ponadto, że w takiej sytuacji Sprzedający jednocześnie zwolni się z odpowiedzialności, w tym z obowiązku naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem obowiązku lub zwłoką w wykonaniu zobowiązania uzgodnionego w Umowie Kupna, jeśli okaże się, że tymczasowo lub na stałe nie wypełnił swoich zobowiązań wynikających z Umowy Kupna, co uniemożliwiły środki nadzwyczajne podjęte przez władze państwowe w momencie zawarcia lub wykonania Umowy Kupna. Niniejsze postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od Umowy Kupna i zwolnienia z odpowiedzialności, w tym obowiązku naprawienia szkody po stronie Sprzedającego, obowiązuje również w przypadku, gdy po podpisaniu Umowy Kupna sytuacja pandemiczna i podejmowane dotychczas przez władze państwowe środki nadzwyczajne zmieniają się (lub stają się bardziej rygorystyczne). Kaufvertrags ändern (oder verschärfen).

13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

13.1. Jeżeli stosunek ustanowiony przez zawartą Umowę Kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to Strony Umowy uzgadniają, że stosunek podlega prawu Republiki Czeskiej. Wybierając prawo zgodnie ze zdaniem poprzednim Kupujący, będący konsumentem, nie jest pozbawiony ochrony przewidzianej przepisami porządku prawnego, od których nie można umownie odstąpić, a w przypadku braku wyboru prawa, w przeciwnym wypadku zastosowane byłyby postanowienia art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla umownych zobowiązań (Rzym I). Wyklucza się stosowanie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (tzw. Konwencja wiedeńska) oraz norm prywatnego prawa międzynarodowego.

13.2. Strony Umowy Kupna uzgodniły, że wszelkie spory wynikające między nimi z takiej umowy, której częścią są również niniejsze OWH, i w związku z nią lub jej zawarciem, będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy Republiki Czeskiej, których właściwość miejscowa zostanie określona wyłącznie według siedziby Sprzedającego w dniu wniesienia pozwu. Wybierając właściwość miejscową zgodnie ze zdaniem poprzednim Kupujący będący konsumentem nie jest pozbawiony ochrony przewidzianej przepisami porządku prawnego, od których nie można umownie odstąpić, a w przypadku braku wyboru właściwości miejscowej, zastosowane byłyby postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia 12.12.2012 w sprawie właściwości miejscowej oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (rozporządzenie Bruksela I bis).

13.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH będzie nieważne lub nieskuteczne, lub stanie się takie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

13.4. Zawarte Umowy Kupna, w tym niniejsze OWH, są przez nas archiwizowane w formie elektronicznej oraz pisemnej, i nie są dostępne.

13.5. Niniejsze OWH wchodzą w życie z dniem 1.6.2022 r.                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Labona s.r.o.